Tải Game

Thời Gian Đua Top Máy Chủ Nam Nhạc

+ Thời Gian Tạo Nhân Vật Trước Khi Open Là 17h Ngày 09/01/2021
+ Đúng 19h00 Ngày 09/01/2021 mới có thể luyện công.
+ Nhận hỗ trợ cấp ở NPC Hỗ Trợ Tân Thủ.

+ Thời Gian Đua Top: 19h Ngày 09/01 / Thời Gian Kết Thúc Đua Top: 12h Ngày 10/01

+ Tất Chức Năng Hoạt Động Server Và x2 Kinh Nghiệm Sau Đua Top Sẻ Mỡ Lại Bình Thường